Algemene voorwaarden Milo & Lou

Milo & Lou verzorgen uw dieren naargelang uw wensen, die u aangeeft tijdens het aanmaken van deze reservatie en rekening houdend met deze algemene voorwaarden.

Een reservering is pas definitief na bevestiging door Milo & Lou  en bij de ontvangst van 50% voorschot op de totale kost voor onze dienstverlening.

Voor startdatum van dienst dient het volledige bedrag gestort te zijn op  onze derdenrekening.

Extra wensen die niet standaard vermeld zijn in het takenpakket, worden opgenomen in de boeking en worden
bijgeboekt op de factuur..

Volgende taken zijn inbegrepen in de oppasdienst: intakegesprek, sleutellabel, primaire zorg voor het huisdier (toedienen voedsel, reinigen kattenbak, speeltijd), opruimen ‘ongelukjes’, ophalen en terugbrengen sleutel.

Milo & Lou zullen bij een vermoeden van ziekte, contact opnemen met de dierenarts opgegeven door de eigenaars.
Indien nodig brengen wij een bezoek aan de desbetreffende dierenarts. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
Deze kosten zullen wij verrekenen bij opmaak van de eindfactuur.
In geval van ziekte van het huisdier zullen wij de eigenaar onmiddellijk op de hoogte brengen.

Bij onverwachts overlijden van een dier zullen wij contact opnemen met de klant of de contactpersoon in geval van nood
om te overleggen welke stappen moeten ondernomen worden, rekening houdende met de ingevulde checklist ‘medica’.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht Milo & Lou niet bij machte
zijn om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zullen Milo & Lou de klant hiervan – zo spoedig als mogelijk is –
in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Milo & Lou.

Milo & Lou hebben steeds het recht om een reservatie of dienst te weigeren.

Verplichtingen klant

De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat de toegangsdeur, de sleutel en het slot goed functioneren.
Milo & Lou dienen in het bezit te zijn van de sleutel min. 1 dag voor vertrek van de eigenaar.
Milo & Lou zullen de sleutel zelf ophalen na afspraak.

Indien er tijdens het toezicht derde personen (bv. poetsvrouw, familieleden,..) zullen aanwezig zijn in het huis dient de eigenaar
zowel deze personen als Milo & Lou op de hoogte te brengen. Gelieve dit dan ook te vermelden bij het maken van uw reservatie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen indien er derden in de woning aanwezig zijn tijdens de gehele oppasperiode.

De eigenaar zorgt dat alle noodzakelijke middelen voor de verzorging aanwezig zijn: droogvoer en/of nat voer, drinkwater, kattenbakvulling,
schoonmaakproducten, plastic zakjes voor afval, stofzuiger en het paspoort van het huisdier
.
Indien wij zelf extra voedsel moeten aankopen is dit ten laste van de klant, en zullen wij dit verrekenen bij opmaak van de eindfactuur.

Schade

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat al zijn/haar dieren opgenomen zijn in de familiale polis.
Indien wij schade berokkenen aan uw woning, inboedel of dieren, zullen wij onze verzekering hiervoor aanspreken
en deze onmiddellijk op de hoogte brengen.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij aan een franchise/eigen risico van 175 € gebonden zijn.

Tarieven en betaling

Tarieven (incl. BTW) worden vermeld op onze website en liggen vast bij reservatie.
Milo & Lou kunnen deze aanpassen indien de klant extra verzorging wenst..

Wij aanvaarden een aanvraag tot annulatie enkel mits het voorleggen van een schriftelijk bewijs (terugbetaling enkel geldig
bij ziekte van een gezinslid of overlijden van een familielid, in alle andere gevallen ontvangt de klant een waardebon die 1 jaar geldig is).
Ook indien er op voorhand geen voorschot betaald werd is de reservatie bindend.

Bij annulatie van een onbetaalde reservatie zullen wij het onbetaalde voorschot factureren conform onze algemene voorwaarden.

De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de bankrekening van:

Milo & Lou
DIERENOPPASDIENST
Brandstraat 82
9830 Sint-Martens-Latem
(Vennootschap in oprichting)
Rekeningnummer: BE 44000459756045

Alle facturen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen
na het verzenden van de factuur.
Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke

Ingebrekestelling op het bedrag van de factuur

Aanmaningkosten verschuldigd van 5 € per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.
Verwijlinteresten verschuldigd van 12 % per jaar vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
evenals een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 75 € en een maximum van 1.500 €

Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant.

De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
De invordering zal gebeuren door een gerechtsdeurwaarder.
Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn eveneens ten laste van de klant.